SPENCON

Werken met machines kan gevaarlijk zijn. De gebruiker kan zich bijvoorbeeld snijden aan scherpe onderdelen, stoten aan uitstekende delen of worden geraakt door bewegende onderdelen. Ook kunnen deeltjes wegvliegen of gassen, stoffen of dampen ontsnappen. Verder kan een onjuist opgestelde machine bijvoorbeeld gevaar opleveren wanneer deze kantelt.

Machine-producent

Een machine-producent is een bedrijf gericht op het ontwikkelen en produceren van machines. De hier bedoelde groep producenten beweegt zich op het vlak van klant specifieke machines. Vaak enkelstuks, soms kleine series, maar nooit massaproductie. Bedrijven in deze groep vallen meestal in de categorie Midden en Kleinbedrijf (MKB). Voorbeelden zijn bedrijven die machines voor intern transport maken zoals rollen- en ketting banen, pallet hanteermachines, vulmachines e.d. De machine-producent garandeert machineveiligheid door te leveren met CE markering, wat in dit geval staat voor het naleven van o.a. de Machinerichtlijn. Om tijdens het productieproces van de machine de arbeidsveiligheid te garanderen moet hij voldoen aan de Arbowet.

In beide gevallen kan SPENCON assisteren; bij het uitvoeren van de Machinerichtlijn (o.a. het opstellen van de gebruikershandleiding, het CE certificaat en de risicoanalyse) en bij het maken van analyses en het opstellen van verbeteringen van de arbeidsveiligheid op de productielocatie.

Machine-gebruiker

De machine gebruiker – de afnemer van de machine producent – gebruikt de machine met CE markering voor zijn productieproces. Om tijdens het productieproces de arbeidsveiligheid te garanderen moet voldaan worden aan de Arbowet.

SPENCON kan assisteren bij het opstellen van verbeteringen van de arbeidsveiligheid.

Machine-integrator

Deze rol kan ingevuld worden door de machine-producent zelf, door de machine gebruiker, maar ook door een speciaal hiertoe ingericht bedrijf. In deze rol worden verschillende machines gecombineerd om samen een functie te vervullen. Hiervoor moet in een integrale CE markering worden voorzien. Rollenbanen gaan bijvoorbeeld een deel uitmaken van een krattenreinigingsinstallatie of een vullijn. Hier speelt vaak ook de zgn. veiligheidsbesturing een rol.

SPENCON kan assisteren bij het uitvoeren van de Machinerichtlijn (o.a. opstellen gebruikershandleiding, CE certificaat en een integrale risicoanalyse) en bij het analyseren van SIL of PL niveau inzake veiligheidsbesturingen.

Wetgeving

Voor de wetgeving kijkt SPENCON naar de eisen zoals gesteld door Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) ,zie Wetgeving Nederlandse overheid.

Inspecties SWZ

Tijdens inspecties beoordeelt de Inspectie SZW het gevaar en de risico’s van de arbeidsmiddelen en machines. Als er een risico bestaat voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, kan de Inspectie SZW een sanctie opleggen. Als een ongeval met een arbeidsmiddel of machine kan leiden tot onherstelbaar letsel, invaliditeit of overlijden, zal de Inspectie SZW de werkgever opdracht geven om technische of organisatorische maatregelen te nemen. Daarmee moet het risico worden teruggebracht tot ten minste een aanvaardbaar niveau. Bovendien let de Inspectie SZW erop of de werknemers goed zijn geïnformeerd over hoe ze de machine moeten gebruiken. En de inspecteurs controleren of machines goed worden onderhouden en gekeurd.